SỰ KIỆN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 28.08 Hoạt Động Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh 2-9   Thời gian: 29/08/2014 - 04/09/2014 Phạm vi: Toàn bộ   【Chào Mừng Quốc Khánh】 Nhiệm vụ 1: Lễ Quốc Khánh Cấp...
SỰ KIỆN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 28.08 Hoạt Động Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh 2-9   Thời gian: 29/08/2014 - 04/09/2014 Phạm vi: Toàn bộ   【Chào Mừng Quốc Khánh】 Nhiệm vụ 1: Lễ Quốc Khánh Cấp...