• code
  • code
  • code
Hoạt Động: Thương Thành Đón Hè 15.04 Hè đã về, trời như đã đổ lửa để thử thách thên tinh thần của các tiên nhân đạo hữu đang gắng sức phò Tru diệt Trụ. Nhằm tiếp thêm sức mạnh cho chư...
Hoạt Động: Thương Thành Đón Hè 15.04 Hè đã về, trời như đã đổ lửa để thử thách thên tinh thần của các tiên nhân đạo hữu đang gắng sức phò Tru diệt Trụ. Nhằm tiếp thêm sức mạnh cho chư...