Event cuối tuần vui vẻ tháng 4 10.04 Event cuối tuần vui vẻ Thời gian : 0h ngày 11/4 – 0h ngày 13/4/2015 Phạm vi : Tất cả các server.   Các Tiên nhân thân mến, 1 Cuối tuần nữa lại tới, hứa hẹn...
Event cuối tuần vui vẻ tháng 4 10.04 Event cuối tuần vui vẻ Thời gian : 0h ngày 11/4 – 0h ngày 13/4/2015 Phạm vi : Tất cả các server.   Các Tiên nhân thân mến, 1 Cuối tuần nữa lại tới, hứa hẹn...