Sự Kiện Vui Quốc Khánh - Ngập Hầu Bao 29.08 Vui Quốc Khánh Ngập Hầu Bao Thời gian: 9:00 ngày 01/09-9:00 ngày 09/09/2014 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy quy đổi...
Sự Kiện Vui Quốc Khánh - Ngập Hầu Bao 29.08 Vui Quốc Khánh Ngập Hầu Bao Thời gian: 9:00 ngày 01/09-9:00 ngày 09/09/2014 Phạm vi: Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy quy đổi...