Event - Thiên Cơ Hảo Lễ 01.09 Event -  Thiên Cơ Hảo Lễ Thiên cơ tặng lễ Thời gian: 9h00 ngày 3/9 đến 9h00 ngày 10/9 Phạm vi:  Toàn bộ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích...
Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 07.08 Chuỗi Sự Kiện Bạch Hổ Xuất Sơn 1. Đại Lễ Tân Phân Nội dung chính: Thời gian: Từ 9:00 ngày 6/8 - 9:00 ngày 13/8 Trong thời gian diễn ra sự kiện, người...