Event Đền Bù Game Thủ 21.11 Event Đền Bù Game Thủ Thời gian: 11:00 ngày 21/11 - 23:59 ngày 23/11/2014 Phạm vi: Toàn bộ các server Các Tiên nhân thân mến, Như đã hẹn, để đền bù cho các...
Event Đền Bù Game Thủ 21.11 Event Đền Bù Game Thủ Thời gian: 11:00 ngày 21/11 - 23:59 ngày 23/11/2014 Phạm vi: Toàn bộ các server Các Tiên nhân thân mến, Như đã hẹn, để đền bù cho các...